Algemene Voorwaarden Maud van den Heuvel Photography
Artikel 1 Over Maud van den Heuvel Photography
Maud van den Heuvel Photography is een eenmanszaak, gevestigd aan de Gebroeders Duschstraat 10 te Wijlre. Ik ben Maud van den Heuvel, beroepsfotograaf en trotse eigenaresse van deze eenmanszaak.
Mijn website is www.maudvandenheuvel.com Je kunt mij op de volgende manieren bereiken:
● E-mail: info@maudvandenheuvel.com
● Via het contactformulier op mijn website
KvK-nummer: 78241758
Artikel 2 Definities
In deze algemene voorwaarden als ook in mijn aanbod en overeenkomsten komt een aantal begrippen vaker voor. Hieronder vindt u de uitleg van deze begrippen.
Met de begrippen ik, mij en mijn, bedoel ik:
• Maud van den Heuvel Photography, zoals omschreven in artikel 1 van deze voorwaarden. Ik ben de fotograaf en
gebruiker van deze algemene voorwaarden en/of;
• De door mij, Maud van den Heuvel, aangestelde en/of ingehuurde derde(n).
Met u en uw bedoel ik de wederpartij, de partij aan wie ik een aanbod/offerte uitbreng en/of met wie ik een overeenkomst heb gesloten of wens te sluiten.
Met het begrip partijen bedoel ik u en mij samen.
Met een dag bedoel ik een kalenderdag en niet een werkdag, tenzij ik dit uitdrukkelijk anders vermeld.
Spreek ik over een dienst, bedoel ik een opdracht; iedere op grond van een overeenkomst door mij te verrichten of verrichtte werkzaamheid.
Schriftelijk is voor mij op papier of per email/contactformulier/Moneybird.
Met een werk bedoel ik een fotografisch werk. Een fotografisch werk is een werk, zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw (Auteurswet 1912), dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Met openbaarmaking bedoel ik het openbaar maken in de zin van art.1 jo 13 Aw. Met verveelvoudigen art.1 jo 12 Aw.
Onder herroepingsrecht versta ik de mogelijkheid die u als consument heeft om binnen de bedenktijd af te zien van een overeenkomst op afstand. De bedenktijd is de termijn waarbinnen u gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht. De consument is daarbij de natuurlijk persoon, niet handelend in beroep of bedrijf. Het is dan ook niet van toepassing op de zakelijke klant.
Een overeenkomst op afstand is een overeenkomst die tussen partijen wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem, voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken van communicatie op afstand. Met andere woorden. Ik ben dan niet samen met u fysiek in een ruimte aanwezig geweest bij en tijdens het sluiten van de overeenkomst.
Met aanbod bedoel ik alle aanbiedingen en/of offertes, in de meest brede zin van het woord.

Artikel 3 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van Maud van den Heuvel Photography, zo ook op alle overeenkomsten die ik met u sluit en op mijn facturen. Ook wanneer er sprake is van meerwerk of een vervolgopdracht zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Van deze algemene voorwaarden kan slechts afgeweken worden indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
Als ik met u afspraken maak die afwijken van deze algemene voorwaarden, geldt de afwijking alleen voor de overeenkomst waarvoor die afwijking is overeengekomen. U kunt zich dan ook niet beroepen op die afwijking bij andere (toekomstige) overeenkomsten met mij.
Ik mag deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen. Als ik dat doe zal ik u dat vooraf laten weten. Als het om ingrijpende wijziging(en) gaat en u zich hier niet in kunt vinden, heeft u het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval breng ik de werkzaamheden die ik voor u heb verricht tot het moment van ontvangst van de ontbinding in rekening, op basis van het geldende uurtarief dan wel naar rato.
Uw (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die u met mij sluit.
Als een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen gaan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen. Het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zullen zo veel als mogelijk gerespecteerd worden.
Indien ik niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlang, leidt dit er niet toe dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ik op enigerlei wijze het recht verlies om in andere gevallen wel stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
Artikel 4 Offerte, overeenkomst en bevestiging
Op de website vindt u het aanbod van Maud van den Heuvel Photography. Dit aanbod is voorzien van alle noodzakelijke uitleg die u nodig heeft om te kunnen beslissen of u mijn aanbod accepteert of niet.
Het volledige aanbod is in beginsel vrijblijvend. Als het aanbod een bepaalde geldigheidsduur heeft en/of indien ik extra voorwaarden verbind aan het aanbod, zal ik dat uitdrukkelijk in het aanbod vermelden.
Het kan ook zijn dat ik een offerte voor u opstel. Deze offerte is gebaseerd op uw wensen en alle informatie die u aan mij verstrekt. Ik vraag u dan ook mij alle relevante informatie te geven, die van belang kan zijn bij de uitvoering van de opdracht. Doet u dat niet en blijkt achteraf dat de offerte daardoor niet alle noodzakelijke werkzaamheden omvat, dan heb ik het recht om deze extra werkzaamheden extra in rekening te brengen aan de hand van het op dat moment geldende uurtarief.
Heb ik voor u een samengestelde offerte gemaakt, ben ik niet verplicht tot het verrichten van slechts een gedeelte ervan, als u slechts een gedeelte van de offerte accepteert. Met een samengestelde offerte, bedoel ik, dat ik u in één offerte, een combinatie van meerdere diensten/opdrachten en/of producten aanbied.
In beginsel vraag ik geen vergoeding voor het opstellen van een offerte.
Worden er (extra) voorwaarden verbonden aan de offerte, dan zal ik dit uitdrukkelijk in de offerte vermelden.
Is er sprake van een kennelijke fout of een kennelijke vergissing in mijn aanbod, dan ben ik hier niet aan gebonden. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten die u met mij sluit.
Een overeenkomst komt pas tot stand:
• nadat u het aanbod én de algemene voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard en heeft bevestigd en;
• u heeft voldaan aan de (eventueel) gestelde voorwaarden en;
• u van mij een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van uw aanvaarding;
• tenzij het aanbod binnen 5 dagen na uw aanvaarding alsnog door mij wordt herroepen.
Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst en uitvoeringstermijnen/levering
Ik voer de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit. Ik heb het recht de opdracht naar eigen technisch - en creatief inzicht uitvoeren.
Datum, tijdstip en locatie worden in onderling overleg met u bepaald. Op locatie dient u al het nodige te doen en te laten, wat redelijkerwijs nodig is om de opdracht tijdig en op juiste wijze mogelijk te maken. Ik behoud het recht om wachttijd (extra) in rekening te brengen.

Het kan zijn dat ik bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maak van (de diensten) van derde(n). Het is daarbij mijn verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door deze derde. Als deze diensten van derden extra kosten met zich meebrengen, informeer ik u hier eerst over.
Als ik met u bepaalde uitvoerings/leveringstermijnen overeenkom, dan zijn deze termijnen altijd indicatief, tenzij partijen dit uitdrukkelijk anders overeenkomen. Een overeengekomen uitvoeringstermijn begint ook pas te lopen op het moment:
● dat ik van u alle gegevens, documenten, materialen en/of informatie heb ontvangen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en/of;
● indien partijen dat zijn overeengekomen, ik uw (aan)betaling heb ontvangen op de rekening en/of;
● u heeft voldaan aan (eventuele) overige gestelde voorwaarden.
Tot dat moment heb ik het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Als hier kosten uit voortvloeien, dan mag ik deze bij u in rekening brengen. Hiervoor hanteer ik het dan geldende uurtarief.
De overeenkomst(en) die ik met u sluit leid(t)(en) tot een inspanningsverplichting en nooit tot een resultaatverplichting. Hoewel ik daar mijn uiterste best voor doe om aan uw verwachting te voldoen, kan ik dit echter niet garanderen dat ik en/of de foto’s aan uw verwachtingen voldoen. Een verwachting is immers subjectief.
De overeenkomst voer ik enkel ten behoeve van u uit. Derden kunnen aan de inhoud van de door mij verrichte werkzaamheden geen rechten verlenen, onder welke naam of titel dan ook.
Artikel 6 Meerwerk
Meerwerk kan ontstaan door bepaalde omstandigheden of feiten, die niet bekend waren op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst of dat de overeenkomst in onderling overleg wordt gewijzigd. Ook kan meerwerk ontstaan doordat u niet of niet tijdig de gegevens, documenten, materialen en/of informatie conform artikel 5 heeft aangeleverd. Als u extra of aanvullende diensten of werkzaamheden wenst af te nemen kan dit ook leiden tot meerwerk.
Meerwerk wordt op basis van het geldende uurtarief in rekening gebracht, tenzij ik hierover met u andere afspraken maak.
Artikel 7 Fotografie, resultaat en bewaartermijn
Ik doe mijn uiterste best om rekening te houden met uw (specifieke) wensen. Ik kan natuurlijk nooit garanderen dat het resultaat ook volledig uw smaak is. Smaak is immers persoonlijk.
Ik lever het werk af in de door mij gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Fotografische werken worden geleverd op de met u overeengekomen manier.
Na het voltooien van de opdracht heb ik geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens. De door mij gemaakte selectie van het fotomateriaal, zal ik wel voor een termijn van maximaal twee (2) jaar bewaren.
Een online fotogalerij blijft maximaal drie (3) maanden beschikbaar.
Artikel 8 Prijzen en betaling
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen:
• inclusief btw;
● exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege;
● exclusief eventuele kosten die wij maken bij het uitvoeren van de opdracht.
De factuur ontvangt u digitaal.
Ik vraag u een aanbetaling te doen van minimaal 50 % van de factuur en wel binnen 7 dagen na factuurdatum. Vindt de fotoshoot plaats binnen 7 dagen nadat de overeenkomst is gesloten, dan dient het volledige factuurbedrag, ten laatste 24 uur voor aanvang van de fotoshoot op de rekening van Maud van den Heuvel Photography te zijn bijgeschreven.
Zodra de (aan)betaling op de bankrekening van Maud van den Heuvel Photography is bijgeschreven, is de door u opgegeven datum pas definitief gereserveerd. Ontvang ik uw aanbetaling niet of te laat, dan heb ik het recht deze datum voor iemand anders vast te leggen. Uiteraard zal ik u hier schriftelijk over informeren.
Het restant van de volledige factuur, mocht u dat nog niet hebben gedaan, dient minimaal 1 week voor de opgegeven datum te zijn bijgeschreven op de rekening van Maud van den Heuvel Photography.
Ik heb het recht om voor de (eventuele) vergoeding voor mijn/(de) diensten (van derden) als ook uw bestelling (extra) foto’s, fotoalbums en/of aanverwante producten volledige vooruitbetaling te vragen. Zodra de betaling op de rekening is bijgeschreven, wordt uw bestelling in behandeling genomen.

Betaalt u niet op tijd, dan zal ik u hierop wijzen. Dan krijgt u nog eens een termijn van 14 dagen om aan uw betalingsverplichting te voldoen. Als u dan nog steeds niet heeft betaald, bent u na het verstrijken van die 14 dagen de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag tot het moment dat u het bedrag alsnog voldoet. Mocht ik buitengerechtelijke kosten moeten maken staat het mij vrij deze bij u in rekening te brengen.
Deze incassokosten bedragen maximaal:
• • • •
15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00 10% over de daaropvolgende € 2.500,00
5% over de volgende € 5.000,00 Telkens met een minimum van € 40,00
Zolang u de factuur nog niet of niet volledig heeft betaald, behoud ik de volledige eigendom (eigendomsvoorbehoud) voor alle afgeleverde en nog af te leveren werken/goederen. Eventuele beschadigingen en/of het teniet gaan van deze werken/goederen zijn volledig voor uw risico en rekening.
Artikel 9 Intellectueel eigendomsrecht
Intellectueel eigendomsrecht is een verzamelnaam voor rechten die rusten op een werk. Ze beschermen degene die het werk heeft gemaakt tegen het gebruik, kopiëren of exploiteren van dat werk door anderen zonder toestemming van de maker.
Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de overeenkomst komen mij en/of mijn licentiegevers toe. Dit geldt ook voor niet uitgevoerde concepten en/of voorstellen.
Als u mij voorschrijft bepaalde gegevens, documenten, materialen en/of informatie te gebruiken, dan is het uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u altijd een geldige licentie heeft voor het gebruik daarvan. U vrijwaart mij van alle aanspraken in verband met de voornoemde gegevens, documenten, materialen en /of informatie.
Het plegen van onderzoek door mij naar het bestaan van mogelijke intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door u geleverde materialen in de meest brede zin van het woord, maakt geen deel uit van de overeenkomst.
Bij het verveelvoudigen en of openbaar maken van een werk neemt u altijd de persoonlijkheidsrechten van mij in acht conform art.25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
Tenzij het werk zich daar niet voor leent, heb ik het recht mijn naam (Maud van den Heuvel Photography) op en/of bij het werk te (laten) vermelden of te (laten) verwijderen.
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, heb ik het recht de werken te gebruiken voor eigen (promotionele) doeleinden, waaronder, website, portfolio, social media, drukwerk en artikelen.
Elk gebruik door u, dat niet is overeengekomen, beschouw ik als inbreuk op het auteursrecht.
Voor iedere inbreuk op het auteursrecht breng ik driemaal de gebruikelijke licentievergoeding (voor een dergelijke vorm van gebruik) in rekening, waarbij ik niet het recht op vergoeding verlies van eventuele overige geleden schade, waaronder directe en indirecte schade alsmede de daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
Zonder mijn uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming, mag u het werk niet verveelvoudigen, openbaar maken, bewerken of wijzigen. Daarbij mogen de foto’s niet door derden worden bewerkt, dus ook geen gebruik van filters (o.a. Instagram) en dergelijke.
Artikel 10 Licenties
Wanneer u volledig heeft voldaan aan uw verplichtingen uit de overeenkomst verkrijgt u een niet-overdraagbare, niet- exclusieve licentie tot het gebruik van het resultaat conform de overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen is dit gebruik in ieder geval beperkt tot openbaarmaking binnen de huiselijke kring.
Heb ik niets bepaald over de omvang van de licentie, heeft u het recht tot éénmalig gebruik ervan, in ongewijzigde vorm. Licenties zijn niet overdraagbaar aan derden. U mag dan ook geen sub licenties verlenen aan derden.
Artikel 11 Garanties
Ik sta ervoor in dat mijn producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Ik garandeer dat het door mij geleverde resultaat geen inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht van een derde, een en ander met inachtneming van artikel 9. In geval van schending zal ik de inbreuk makende componenten verwijderen

en/of dusdanig aanpassen dat het gebruik van het resultaat geen inbreuk meer maakt op het intellectuele eigendomsrecht. Dit recht vervalt wanneer u zelf aanpassingen of verwijderingen (laat) doet.
Artikel 12 Aansprakelijkheid
Ik ben uitsluitend aansprakelijk, indien en voor zover in dit artikel vermeld.
Ik ben enkel aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als u mij onverwijld, deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, mij daarbij een redelijke termijn gunt om de toerekenbare tekortkoming te herstellen en ik na het verstrijken van die redelijke termijn nog steeds toerekenbaar tekortkom.
Ik ben niet aansprakelijk voor:
• Uw fouten of tekortkomingen in de informatie, gegevens of het materiaal welke u mij heeft voorgeschreven of verstrekt;
• Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in uw handelingen;
• Fouten of tekortkomingen van, door of namens u ingeschakelde derden;
• Fouten of tekortkomingen door wijzigingen in het resultaat door u en door u ingeschakelde derden;
• Kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door mij geleverd zijn.
Met uitzondering van gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn zijde, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de overeengekomen prijs in het kader van deze overeenkomst.
Ik ben enkel aansprakelijk voor aan mij toe te rekenen directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst is voltooid.
U vrijwaart mij tegen alle aanspraken van derden, de (redelijke) kosten van juridische bijstand daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst tussen u en mij, behoudens opzet of grove schuld aan mijn zijde.
Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan mij worden toegerekend, als zij niet te wijten zijn aan mijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komen (overmacht).
Indien er schade ontstaat aan de fotograaf, een ingehuurde derde en/of aan de apparatuur, door uw handelen of nalaten of dat van iemand die bij u hoort, zal deze schade op u worden verhaald.
Artikel 13 Overmacht
Wanneer er sprake is van overmacht aan mijn kant, heb ik de mogelijkheid de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten of, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zal ik zorgen voor een vervangend fotograaf met een vergelijkbare stijl. Ik zal u hier tijdig schriftelijk over informeren.
Artikel 14 Herroepingsrecht, annuleren en verplaatsen
Wanneer u als consument mijn aanbod heeft geaccepteerd via een overeenkomst op afstand, heeft u 14 dagen de (bedenk)tijd om de overeenkomst te ontbinden. Ik zal u vragen naar de reden, maar u bent niet verplicht om mij deze te geven. Vindt de fotoshoot binnen de 14 dagen na uw acceptatie plaats, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat u afziet van uw bedenktijd.
Door het inroepen van dit recht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. Heeft u inmiddels de betaling overgeboekt op mijn rekening, zult u deze binnen 14 dagen, volgend op de dag waarop u de herroeping heeft gemeld, retour ontvangen op de rekening die bij mij bekend is. De terugbetaling is kosteloos. Als niet-consument, kunt u geen beroep doen op het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht kan ook niet worden ingeroepen voor producten die volgens de specificatie van u, dus speciaal voor u of in opdracht van u zijn gemaakt.
U kunt gebruik maken van het herroepingsrecht, door mij dit te melden via het formulier voor herroeping of per email.
Het annuleren van een fotoshoot doet u door een e-mail te sturen naar info@maudvandenheuvel.com
Annuleert u binnen 90 dagen voor aanvang van de opdracht, breng ik u (consument) 50% van het factuurbedrag in rekening. Annuleert u later, dan breng ik u 75% van het factuurbedrag in rekening. Annuleert u binnen 30 dagen voor aanvang van een opdracht, dan heb ik het recht u hiervoor 100% in rekening te brengen.

Bent u een professionele opdrachtgever, een rechtspersoon dan wel een persoon die handelt in beroep of bedrijf en annuleert u de opdracht, heb ik het recht de overeengekomen vergoeding volledig in rekening te brengen.
Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder maar niet uitsluitend inbegrepen ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht uit te voeren op de overeengekomen datum, zal niet vaker dan een (1) maal in overleg een nieuwe datum worden overeengekomen. Eventuele kosten (aan derden) die kunnen ontstaan door het verplaatsen, worden wel aan u doorberekend. Indien de opdracht naar een nieuw jaar wordt verzet, heb ik het recht op de overeengekomen prijs de jaarlijkse verhoging in rekening te brengen.
Verschijnt u niet of niet tijdig op de afgesproken datum en/of locatie, heeft u geen recht op enige vorm van restitutie of vergoeding.
Artikel 15 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
Wij kunnen de overeenkomst opschorten of met directe ingang ontbinden als:
● u niet, niet volledig of niet tijdig uw verplichtingen uit de overeenkomst nakomt;
● ik na het sluiten van de overeenkomst kennis hebben genomen van omstandigheden waardoor ik een goede grond
heb te vrezen dat u uw verplichtingen niet zal nakomen;
● door vertraging aan uw zijde niet langer van mij kan worden verwacht dat ik de overeenkomst tegen de
oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
● als er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is.
Kan ik de opschorting of de ontbinding u toerekenen, dan mag ik de eventuele schade die ik daardoor lijd op u verhalen.
In geval van liquidatie, een (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging aan uw zijde of bent u aangewezen op schuldsanering, oftewel kunt u niet meer vrijelijk over uw vermogen beschikken, dan staat het mij vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen. Ik ben in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Eventuele vorderingen die ik op u heb worden in genoemde situaties onmiddellijk opeisbaar.
Is er sprake van ontbinding van de overeenkomst en heeft u al (tussentijdse) resultaten ontvangen, dan is het u niet (langer) toegestaan deze te gebruiken, tenzij ik (inmiddels) voor deze (tussentijdse) resultaten naar rato een financiële vergoeding heb ontvangen en ik u daarbij uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heb verleend dat u deze resultaten (alsnog) mag gebruiken.
Artikel 16 Geheimhouding
Wanneer partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst kennisnemen van bepaalde informatie van de andere partij waarvan ze (redelijkerwijs kunnen) weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft, maken zij deze informatie op geen enkele manier bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer een wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter tot bekendmaking verplicht.
De verplichting tot geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst voor zolang als de partij die de informatie heeft gegeven, aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie. De verplichting tot geheimhouding geldt ook voor werknemers en eventueel ingeschakelde derden van elke partij.
Ik mag het resultaat van de overeenkomst gebruiken voor promotiedoeleinden. Hierbij zal geen vertrouwelijke informatie worden gedeeld.
Artikel 17 Klachten
Mocht u een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, dan vind ik dat natuurlijk jammer. Ik heb een klachtenprocedure voor zulke gevallen.
Het is uw verantwoordelijkheid om een klacht binnen 7 dagen, nadat u een gebrek heeft geconstateerd, schriftelijk aan mij te melden. Uw klacht dient u volledig en duidelijk te omschrijven. Binnen 14 dagen nadat ik uw klacht heb ontvangen ontvangt u van mij een reactie.
U geeft mij in ieder geval vier weken de tijd om een klacht in onderling overleg met u op te lossen. Na deze termijn van vier weken ontstaat een geschil.
Artikel 18 Parkeerkosten en kilometervergoeding
Uw reis- en parkeerkosten, indien van toepassing, zijn voor uw rekening.
Tenzij anders overeengekomen, hanteer ik een kilometervergoeding van € 0.19 Excl. btw.

Artikel 19 Privacy beleid
Ik vind uw privacy heel belangrijk en ga dan ook zorgvuldig om met uw gegevens. Hoe ik dat doe kunt u lezen in mijn privacy beleid op mijn website.
Uw gegevens worden slechts opgeslagen en gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 20 Geschillen
Op overeenkomsten tussen u en mij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Een geschil wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar Maud van den Heuvel Photography is gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.
Versie 1.1 december 2021

Algemene voorwaarden

© Maud van den Heuvel Photography

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden