Maud van den Heuvel Photography hecht grote waarde aan uw privacy. Hierdoor gaat Maud van den Heuvel Photography zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Om u uit te leggen welke persoonsgegevens worden verzameld, wat daarmee wordt gedaan en wat uw rechten zijn, is deze privacyverklaring opgesteld.

Over Maud van den Heuvel Photography
Volledige naam : Maud van den Heuvel Photography
Adres : Gebroeders Duschstraat 10, 6321 CJ Wijlre Website : www.maudvandenheuvel.com
E-mail : info@maudvandenheuvel.com
KvK-nummer : 78241758

Binnen Maud van den Heuvel Photography is Maud van den Heuvel de functionaris voor de gegevensbescherming.
Uw persoonsgegevens
Voor de diensten die Maud van den Heuvel Photography aanbiedt, kunnen bepaalde persoonsgegevens nodig zijn. Hieronder vindt u een overzicht, welke persoonsgegevens door Maud van den Heuvel Photography kunnen worden verzameld:
• NAW-gegevens;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer; • Betalingsgegevens; • Geslacht;
• Geboortedatum.
Er worden door Maud van den Heuvel Photography geen bijzondere persoonsgegevens verzameld.
Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens
U bent natuurlijk niet (wettelijk) verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken aan ons. Echter, wanneer u de (benodigde) persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen sommige van de diensten niet uitgevoerd worden door Maud van den Heuvel Photography voor/ten behoeve van u.
Voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verzameld
Persoonsgegevens worden niet zomaar verzameld. Dit gebeurt altijd met een reden. Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden, waarvoor Maud van den Heuvel Photography (uw) persoonsgegevens kan verzamelen:
• Het invullen van een contactformulier;
• Het afhandelen van bestellingen;
• Het opnemen van contact met u;
• Het uitvoeren van de overeenkomst;
• Het vorderen van nakoming van een overeenkomst met ons;
• Het verifiëren dat u zegt wie u bent, wanneer u uw rechten onder de privacywetgeving
uitoefent.
Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats op basis van bepaalde persoonsgegevens.
  
Op welke gronden persoonsgegevens worden verzameld
De wet schrijft voor, dat als er persoonsgegevens worden verwerkt, dit op grond van een wettelijke basis moet plaatsvinden. Maud van den Heuvel Photography verwerkt persoonsgegevens op de volgende gronden:
• Het is noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening;
• U heeft toestemming gegeven voor de verwerking;
• Maud van den Heuvel Photography heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van
uw persoonsgegevens;
• U heeft de persoonsgegevens zelf bekend gemaakt zonder dat u daartoe verplicht was.
Gerechtvaardigd belang
Soms heeft Maud van den Heuvel Photography een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken.
Marketing: Als u een dienst afneemt, dan kan Maud van den Heuvel Photography u na het leveren van de dienst benaderen met een aanbod van soortgelijke producten of diensten. Op deze manier kan Maud van den Heuvel Photography groeien en haar naamsbekendheid vergroten. Het gebruik van uw persoonsgegevens is in dit geval beperkt. U heeft bovendien altijd het recht om zich af te melden voor dergelijke marketing.
Vorderingen
Maud van den Heuvel Photography kan uw persoonsgegevens gebruiken om fraude of oplichting op te sporen, hier aangifte van te doen, een vordering uit handen te geven of het voeren van een rechtszaak. In dat geval zijn mogelijk bepaalde gegevens, zoals NAW-gegevens, nodig om deze processen in werking te zetten. Wanneer Maud van den Heuvel Photography niet het recht zou hebben uw persoonsgegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden zou dat betekenen, dat Maud van den Heuvel Photography haar recht niet kan halen wanneer u niet voldoet aan uw verplichting(en), waardoor onze bedrijfsvoering mogelijk risico loopt.
Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang, heeft u het recht hier bezwaar tegen te maken. Dit kunt u doen door contact op te nemen met Maud van den Heuvel via bovenstaande contactgegevens. Er wordt dan nogmaals gekeken naar uw belang in relatie tot de onze. Wanneer uw gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden, zal hier na uw bezwaar mee worden gestopt.
Cookies, Statistieken & Video’s
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via uw browser op uw computer worden geplaatst. Maud van den Heuvel Photography maakt gebruik van functionele en technische cookies voor het goed en gebruiksvriendelijk (laten) functioneren van de website. In dit soort cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Hier is dan ook geen toestemming voor nodig.
Daarnaast worden er sessiecookies gebruikt. Met deze cookies ziet Maud van den Heuvel Photography welke onderdelen u heeft bezocht tijdens uw bezoek (sessie) aan de website. Zodra u de site verlaat worden deze cookies ook weer automatisch verwijderd.
Maud van den Heuvel Photography maakt ook gebruik van Tracking Cookies. Hierbij kan het wel zijn dat uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Als Maud van den Heuvel Photography dat doet, wordt hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd bij het bezoeken van de website.
Op de website worden geen cookies van andere partijen geplaatst.

Op de website worden statistieken bijgehouden via Google Analytics. Met betrekking tot Google Analytics zijn de instellingen conform de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens ingesteld.
Mocht Maud van den Heuvel Photography in de toekomst gebruik gaan maken van andere soort cookies waarbij wel persoonsgegevens worden opgeslagen, zal hiervoor altijd eerst uw uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd bij het bezoeken van onze website.
Op de website worden geen cookies van andere partijen geplaatst, waaronder bij voorbeeld adverteerders.
Social media & Website
Op de website van Maud van den Heuvel Photography staan Social mediaknoppen. Door gebruik te maken van deze Social media, deelt u mogelijk uw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in uw browser.
Indien u zelf een comment, een review of dergelijke, op de sociale mediapagina’s van Maud van den Heuvel Photography plaatst, worden uw naam en eventueel uw (profiel)foto slechts gepubliceerd indien u kiest iets te plaatsen. Het is niet mogelijk om op de sociale mediapagina’s van Maud van den Heuvel Photography uw gegevens te anonimiseren. De online gepubliceerde gegevens worden bovendien meegenomen in de zoekmachineresultaten.
Als u wilt weten wat deze derde partijen met uw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.
Aanbiedingen bij Maud van den Heuvel Photography
Maud van den Heuvel houdt u graag op de hoogte van mooie aanbiedingen en de komst van nieuwe producten via de Social Mediapagina’s van Maud van den Heuvel Photography.
Delen met derden
Maud van den Heuvel Photography deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden, mits dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze derden zijn in ieder geval:
• de externe hostingpartij, die de website op zijn server heeft staan;
• de website onderhouder;
• de online galerij service;
• printservice foto’s
• de bankrelatie/ betaalsysteem;
• de partij die onze administratie verzorgt;
• de derden die wij inhuren ter uitvoering van de overeenkomst;
• de partij die wij mogelijk inzetten voor het incasseren van een vordering.
De hierboven bedoelde derden bevinden zich binnen de EU. Het is deze derden niet toegestaan om uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden, waaronder marketing, acquisitie etc.
Maud van den Heuvel Photography verkoopt uw gegevens niet aan derden.
Bewaartermijnen
Gegevens worden bewaard, zo lang als nodig is om de dienstverlening van Maud van den Heuvel Photography te leveren. Na afloop van de dienstverlening, worden uw persoonsgegevens nog zes (6) maanden bewaard.

Een uitzondering op bovengenoemde bewaartermijn zijn factuurgegevens (administratie), er is immers een wettelijke plicht deze zeven (7) jaar te bewaren.
Wanneer persoonsgegevens worden verzameld op basis van uw toestemming, dan worden de persoonsgegevens nog maximaal een (1) maand, nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, bewaard.
Veiligheid website
Maud van den Heuvel Photography houdt de website zo veilig mogelijk. Uw verbinding met de website is versleuteld middels SSL (secure sockets layer). Daarnaast wordt de website goed onderhouden en regelmatig gescand op kwetsbaarheden om een goede beveiliging te verzekeren.
Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan u en/of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Maud van den Heuvel Photography
U kunt uw rechten uitoefenen door contact met Maud van den Heuvel Photography op te nemen per telefoon, e-mail of post. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. We verzoeken u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen, zodat er kan worden vastgesteld dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Op de kopie van uw identiteitsbewijs vragen we u uw pasfoto, machine-readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken.
Meer informatie over uw rechten
Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.
Intrekken toestemming
Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met Maud van den Heuvel Photography op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.
Klachten
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u lezen hoe u dit moet doen.
Maud van den Heuvel Photography Privacyverklaring, december 2021.

Privacyverklaring

© Maud van den Heuvel Photography

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden